Skip to main content Skip to footer

Informasjon om skolen

INFORMASJON OM KULTURSKOLEN I LINDESNES pr. 01.01.24

FORMÅL
Kulturskolen er i hovedsak et tilbud for barn og unge i Lindesnes kommune. Kulturskolen ønsker å gi den enkelte elev personlig utvikling og livsmestring gjennom opplevelser, utfoldelse, mestring, inkludering og trygghet.

VISJON
Kultur for alle –Bedre sammen. 0-100 år.
Kulturskolen har våren 2023 hatt elever fra 4 til 78 år.

TILBUD
Kulturskolen gir undervisning innen musikk, billedkunst og keramikk, teater, dans, Sesam Sesam, sirkus og forestillinger.

ORGANISERING
Kulturskolen hører inn under samfunnsutvikling, kulturetaten. Undervisning vil bli gitt på Svennevik, Vigeland, Mandal, Holum, Øyslebø og Laudal fra høsten 2023. Vi samarbeider også med oppvekstetaten ved bruk av undervisningsrom og konserter. Avdelingsleder/rektor for kulturskolen er Haldis Hove.

HVEM KAN SØKE?
Skolen er åpen for alle, men barn og unge til og med siste året på videregående skole prioriteres.
Det kreves ingen forkunnskaper for opptak i kulturskolen.
For noen instrumenter anbefales oppstart ved ca. 8-9 års alderen.

Har du en drøm som voksen, om å lære å spille et instrument eller å synge? Ved ledig kapasitet ønsker vi søkere fra 0 til 100 år velkommen i kulturskolen.

OPPTAK
Vi har hovedopptak hver juni, men tar opp elever hele året ved ledig plass. Melding om opptak vil gis på e-post fortrinnsvis juni/juli. Dersom en av kapasitetshensyn ikke får plass til alle søkerne i en aktivitet, opprettes det venteliste. Ved venteliste prioriteres de eldste elevene fra 20 år og nedover.

Våre søkere/elever må bruke SpeedAdmin for inn- og utmelding. Brukernavn er fødselsdato til foresatte, passordet lager man selv.

PRISER

Se prisene for kulturskolen her

Man betaler for en elevplass i kulturskolen, enten individuelt eller gruppe.
Dersom eleven slutter i et semester må han/hun likevel betale full kontingent.

For nye elever løper skolepengene fra og med 3. oppmøte.
Dersom man ikke ønsker å fortsette, betaler man for de to gangene man har møtt.

Man melder seg i utgangspunktet på for et semester om gangen, unntaket er Sesam Sesam som gjelder for et helt skoleår.

Moderasjonsordninger
30% søskenmoderasjon fra og med søsken nummer to
30% flerfagmoderasjon fra og med fag nummer to.

PROSJEKT- OG KONSERTUKER
Noen uker vil skolen omorganisere undervisning til prosjektukearbeid/konserter/løse opp timeplanen, og vanlig undervisning erstattes med andre tilbud til elevene.
Den enkelte lærer vil utarbeide en prosjektukeplan og gjøre avtaler med den enkelte elev om aktuelle tilbud i disse ukene.

FRAVÆR
Undervisningstimer som går tapt pga. elevens fravær, erstattes ikke. Gi beskjed til lærer/avdelingsleder. Ved sykdom over 1 måneds varighet kan en elev på skriftlig søknad, få reduksjon eller fritak av kontingent.

Er læreren syk eller forhindret fra å gi undervisning, vil det i den grad det er praktisk mulig, bli satt inn vikar. Eleven blir varslet ved Speedadmin-systemet hvis en undervisningstime må avlyses. Elevkontingenten blir redusert når det totale antall avlyste timer utgjør minst fem pr. undervisningsår.

Så lenge kulturskolen gir et undervisningstilbud, for eksempel i form av vikar, e-læring/digitalundervisning eller endret tidspunkt, er det ikke å betegne som avlyst undervisning eller grunn til redusert kontingent.

RE-REGISTRERING
Re-registrering gjøres ved at foresatte logger seg inn på SpeedAdmin. Inne i Speedadmin vil du finne en fane som heter "re-registrering". Den åpner du og trykker JA eller NEI i forhold til om du vil fortsette. Ønsker du å bytte fag, velger du "andre muligheter", deretter «bytt fag». Legg til faget som eleven vil bytte til.

Brukernavn/passord
Foresattes brukernavn er fødselsdatoen - 6 siffer, eks.: 010101
Har du glemt passord: Trykk på glemt passord og lag deg en ny. Alle foresatte må hver vår logge seg inn og re-registrere eleven. (Brukernavn=fødselsdato, seks siffer)
Dette vil si å bekrefte at de ønsker å fortsette på det kulturskoletilbudet som de allerede er med på.
Foreldre må også sjekke adresser, telefonnummer, epostadresser slik at disse stemmer.

UTMELDING
All utmelding skal skje innen 1. desember eller 15. mai via hjemmesiden vår / Speedadmin - http://www.lindesneskulturskole.no
Her vil dere logge dere inn med foresattes brukernavn/ID (fødselsdato-ddmmåå) og passord. Krysse av for den/de kulturskoletilbudene som elev og foresatt ønsker å utmelde.
Ved spørsmål kontakt kulturskole@lindesnes.kommune.no

Utmelding like før oppstart av semesteret skaper store vansker for undervisningsopplegget og timeplanleggingen. Skolepenger for ett semester kreves inn hvis ikke utmeldingsfristen overholdes.


Lindesnes kulturskole